Straleno tools

Straleno tools zijn praktische hulpmiddelen voor het vergaren van kennis en strategische inzichten over organisaties. Die kennis is voor leiders relevant bij het versterken van de toekomstgerichtheid en de toekomstbestendigheid van hun organisatie. Op deze pagina lichten we drie tools toe, waar je zelf direct mee aan de slag kunt. Deze tools zijn afgeleid van Straleno concepten. Alvorens de tools te gebruiken en de uitkomsten daarvan te interpretatie, is het wel van belang dat je enige ervaring hebt met de toepassing van Straleno concepten die ten grondslag liggen aan de tools.

Toekomstbestendigheidsmonitor

De toekomstbestendigheidsmonitor is een online tool dat is ontwikkeld voor het verkrijgen van inzichten bij leiderschapsteam over de toekomstbestendigheid en strategische uitgangspositie van hun organisatie. Dit tool houdt leiders in organisaties een spiegel voor over de gezondheid en de aantrekkelijkheid van hun organisatie en maakt inzichtelijk in welke gebieden een organisatie sterk en kwetsbaar is op het gebied van toekomstbestendigheid. Het tool kent daarnaast prioriteiten toe aan gebieden waar een organisatie het meest kwetsbaar is op het gebied van toekomstbestendigheid.

De monitor kan eenmalig in een organisatie worden ingezet, bijvoorbeeld als vertrekpunt voor het uitstippelen van een nieuwe koers voor de organisatie of bij een preventieve scan naar kwetsbaarheden op het gebied van toekomstbestendigheid. Het tool maakt de toekomstbestendigheid van je organisatie concreet, meetbaar en bespreekbaar. In onze visie is het echter van belang dat leiders de toekomstbestendigheid van hun organisatie met enige regelmaat vaststellen en evalueren hoe de toekomstbestendigheid zich ontwikkelt. Met dat oogmerk is dit tool ontwikkeld en om die reden heet het tool ook een ‘monitor’.

Proeflicentie

Je kunt zelf eenvoudig experimenteren met dit tool, door daar een gratis proeflicentie voor aan te vragen op www.fpsmtools.nl. Je kunt dan ervaren hoe eenvoudig het is om met dit tool te werken en krijgt een idee over de vragen die beantwoord moeten worden en de output die het tool genereert. Die output is relevant, maar is wel beperkt aangezien die is gebaseerd op jouw individuele input. De output wordt relevanter bij gebruik door een leiderschapsteam. Bij het collectief gebruik door een leiderschapsteam toont de output uiteraard meer variatie en weerspiegelt die output een collectief beeld van dat leiderschapsteam. Dat maakt het tool zo aantrekkelijk om in te zetten bij discussies over de toekomstbestendigheid van je organisatie. Voor het collectief gebruik van het tool is een reguliere licentie nodig, die net als de proeflicentie te verkrijgen is via www.fpsmtools.nl.

Voorbeeld: spinnenweb

Een voorbeeld van een uitkomst van de toekomstbestendigheidsmonitor zie je hieronder. Het betreft een weergave van de gezondheid van een organisatie in de vorm van een zogenaamd spinnenweb.

In dit voorbeeld zijn 16 gezondheidskenmerken beoordeeld, die een indicatie geven over de gezondheid van een organisatie, waarbij:

  • De middelste lijn laat zien hoe de leiders in de organisatie die gezondheid beoordelen op een schaal van 1 tot 10.
  • De binnenste lijn de laagste score laat zien die is toegekend aan de betreffende gezondheidsindicator.
  • De buitenste lijn de maximale score laat zien die is toegekend aan de indicator.

Zo’n spinnenweb roept allerlei vragen op die relevant zijn om te bespreken met een leiderschapsteam. Zeker als je als team aan de vooravond staat van het maken van nieuwe toekomstplannen. Het is slechts één voorbeeld van de output van de toekomstbestendigheidsmonitor. Hoe zou het spinnenweb van jouw organisatie eruit zien?

Toepassing

De toekomstbestendigheidsmonitor passen we zelf toe bij de uitvoering van onze diensten. Leiders/organisaties die wat meer bekend zijn met de achterliggende concepten en de wijze van interpretatie van de uitkomsten van de monitor, kunnen de monitor ook zelfstandig gebruiken. Met het tool ben je in staat om de toekomstbestendigheid van je organisatie ook in de toekomst te meten/monitoren en te bespreken. Dat is onder andere van belang om vast te kunnen stellen of de toekomstbestendigheid in de tussenliggende periode is toegenomen en de strategische uitgangspositie is versterkt. In onze opvatting is het zinvol om minimaal eens per jaar stil te staan bij die vraag.

Strategische vooruitgangsmonitor

De strategische vooruitgangsmonitor kent een soortgelijke opzet als de toekomstbestendigheidsmonitor, maar heeft een ander oogmerk. Dit online tool geeft aan op welke gebieden en in welke mate de strategische initiatieven van een organisatie daadwerkelijk bijdragen aan strategische vooruitgang. Het is een hulpmiddel voor degenen die de regie voeren over de strategische veranderingen in een organisatie. Zij volgen ongetwijfeld de voortgang van strategische initiatieven op wekelijkse of maandelijkse basis om bijvoorbeeld het tempo of de haalbaarheid van die initiatieven te bespreken. Dit tool stelt regisseurs in staat om de effectiviteit van die strategische initiatieven te monitoren, door bijvoorbeeld elk kwartaal vast te stellen of met die initiatieven ook daadwerkelijk strategische vooruitgang wordt gerealiseerd. Daarbij wordt niet gekeken naar de effectiviteit van één strategisch initiatief, maar naar de effectiviteit van alle initiatieven bij elkaar. Het tool creëert een integraal beeld over de strategische vooruitgang die een organisatie boekt in een bepaalde periode.

Proeflicentie

Met dit tool kun je zelf eenvoudig experimenteren door een gratis proeflicentie af te sluiten op www.fpsmtools.nl. Door online vragen te beantwoorden krijg je een beeld teruggekoppeld over de gebieden waarin je organisatie strategische vooruitgang boekt en in welke mate dat gebeurt. De waarde van het tool neemt toe als het collectief wordt gebruikt door een groep leiders die deze vragen beantwoorden, om naderhand met elkaar te bespreken welke aanpassingen eventueel nodig zijn bij de uitvoering van strategische initiatieven om te zorgen voor meer strategische vooruitgang, voor het verschuiven van de accenten daarbij of voor het aanpassen van de ambities en toekomstperspectieven.

Toepassing

De strategische vooruitgangsmonitor passen we zelf toe bij bijvoorbeeld de uitvoering van een strategische vooruitgangsscan. Leiders/regisseurs die al wat meer bekend zijn met de achterliggende concepten kunnen het tool ook zelfstandig toepassen in hun organisatie zonder onze ondersteuning. Het tool is uitermate geschikt om toe te passen door leiderschapsteams/regiegroepen die toezicht houden op de strategische initiatieven van hun organisatie. Het stelt je in staat prioriteiten bij te stellen, verwachtingen te managen en focus aan te brengen. Niet eenmalig, maar op regelmatige basis. In onze opvatting is het zinvol om eens per kwartaal met een groep leiders/regisseurs de effectiviteit van strategische initiatieven te evalueren aan de hand van de strategische vooruitgangsmonitor.

Canvassen

Canvassen zijn tools die je kunt gebruiken om op een geordende en systematische manier te inventariseren welke strategische keuzes er in je organisatie zijn gemaakt. Op basis van het strategisch raamwerk onderkennen we bij elke organisatie strategische aandachtsgebieden waar die keuzes betrekking op hebben. Voor de verschillende strategische aandachtsgebieden hebben we zogenaamde canvassen ontwikkeld, waarmee je de keuzes per aandachtsgebied weergeeft.

Toepassing

Canvassen zijn belangrijke tools voor het inventariseren, bespreken en evalueren van strategische keuzes die tot nu toe zijn gemaakt in een organisatie. Daarnaast worden ze gebruikt voor het vaststellen van sterktes en zwaktes in de huidige situatie, voor het inschatten van de impact van mogelijke veranderingen in de bedrijfsomgeving en voor het schetsen van beoogde situaties bij een organisatie.

Downloaden

Canvassen zijn daarmee praktische en belangrijke tools voor leiders die willen werken aan het versterken van de toekomstgerichtheid en toekomstbestendigheid van hun organisatie. De canvassen kun je eenvoudig en gratis downloaden. Alvorens de canvassen te gebruiken is het wel raadzaam om de achterliggende theorieën over het strategisch raamwerk en de bouwstenen van organisaties te kennen. Wil je daar meer over weten, meld je dan bijvoorbeeld aan voor de masterclass De Straleno Methodiek voor professionals.