Toekomstbestendigheidsscan

Situatie

Als startpunt van een strategische herbezinning over je organisatie, een strategische heroriëntatie of een strategische herijking is het goed om te weten wat het vertrekpunt is. Ook bij het maken van toekomstplannen voor je organisatie is het zinvol om duidelijk te weten waar je nu staat. Wat is de strategische uitgangspositie van je organisatie op dit moment? Bij welke strategische aandachtsgebieden is je organisatie het meest krachtig of juist kwetsbaar als het gaat om toekomstbestendigheid?

Op dit soort vragen geven we met de toekomstbestendigheidsscan antwoord, van belang voor de leidinggevenden van elke organisatie om toekomstplannen op te baseren. Het is bovendien relevant voor commissarissen/bestuurders om vast te kunnen stellen of de voorgestelde plannen daadwerkelijk bijdragen aan een succesvolle toekomst.

Met de scan maken we de toekomstbestendigheid van een organisatie concreet, meetbaar en bespreekbaar en wordt inzichtelijk op welke gebieden een organisatie het meest krachtig en kwetsbaar is. De metingen beschouwen wij als middel om hier met een groep leiders in de organisatie het gesprek over te voeren.

Een organisatie kan een zelfstandige onderneming of instelling zijn, maar ook een redelijk autonoom onderdeel daarvan. Bij elke scan is het belangrijk om vooraf de scope goed af te bakenen.

Activiteiten die we uitvoeren

Bij de toekomstbestendigheidsscan voeren we de volgende activiteiten uit:

  1. Afstemming met de opdrachtgever(s) over wie er deelneemt aan de scan, nader afbakenen van de scope van de scan en doorspreken van het tijdspad.
  2. Nadere kennismaking met een aantal deelnemers uit de organisatie en verzorgen van een voorbereidingsbijeenkomst met alle deelnemers ter voorbereiding op de volgende stap.
  3. Uitsturen van de online vragenlijst.
  4. Voorbereiden en uitvoeren van een workshop over de toekomstbestendigheid.
  5. Debriefing met de opdrachtgever(s).

Deelnemers zijn doorgaans de leidinggevenden van een organisatie, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het toekomstig succes. De vier stappen worden normaal gesproken in een doorlooptijd van 4 à 6 weken doorlopen. 

Aanpak

Centraal bij de toekomstbestendigheidsscan staat de Toekomstbestendigheidsmonitor. Dat is ons tool waarbij de deelnemers aan de scan anoniem en online een vragenlijst invullen. De vragen gaan primair over de gezondheid en aantrekkelijkheid van hun organisatie. De antwoorden schetsen een kwantitatief beeld over de tevredenheid van de deelnemers over kenmerken van toekomstbestendigheid, de belangrijkheid van die kenmerken en de trends die zich daarbij voltrekken.

Hieronder zie je als voorbeeld een weergave van de gezondheid van een organisatie, op basis van gezondheidskenmerken. Je ziet:

  • Hoe de organisatie gemiddeld scoort op elk kenmerk (de dikke lijn)
  • Wat de spreiding is van de beantwoording van de verschillende deelnemers

Alle uitkomsten bij elkaar resulteren in een gekwantificeerd overzicht van de sterke punten van een organisatie waar de organisatie op kan bouwen en een overzicht van kwetsbaarheden op het gebied van de toekomstbestendigheid.

De discussies over de uitkomsten van de scan leiden tot de vaststelling van strategische issues voor de organisatie en prioriteiten waarmee die moeten worden opgepakt. Daarbij is het van belang vast te stellen wat de samenhang is tussen de verschillende issues en op welke gebieden verdieping nodig is om te komen tot oplossing van de onderkende issues.

Resultaat

De toekomstbestendigheidsscan resulteert in een kwantitatief beeld over de gezondheid en aantrekkelijkheid van een organisatie en in de kwetsbaarheid op het gebied van toekomstbestendigheid. De eerste meting is een soort nulmeting, die na één of twee jaar weer herhaald zou kunnen worden.

De inzichten die voortkomen uit de scan op het gebied van gezondheid, aantrekkelijkheid en toekomstbestendigheid worden omgezet in acties en prioriteiten om de toekomstbestendigheid te versterken.

Meerwaarde

  1. De output van de Toekomstbestendigheidsscan vormt een ideaal vertrekpunt voor leiderschapsteams bij herbezinning op de toekomst van hun organisatie en het maken van toekomstplannen. Zowel 
  2. Deelnemers leren op een andere manier te kijken naar hun eigen organisatie, wat bij eenieder zorgt voor nieuwe inzichten. De scan faciliteert bovendien dat gedeelde beelden ontstaan bij de leiders over de toekomstbestendigheid van hun organisatie. Bovendien stellen leiders met elkaar vast wat nu daadwerkelijk de strategische issues zijn die aandacht behoeven en met welke prioriteit en horizon die moeten worden opgelost.
  3. De scan verschaft leiders inzicht in de strategische uitgangspositie, maakt inzichtelijk op welke gebieden hun organisatie het meest kwetsbaar is en geeft prioriteiten aan voor het opstellen en uitvoeren van toekomstplannen.

Als vervolg op de scan hebben organisaties de mogelijkheid om de Toekomstbestendigheidsmonitor zelfstandig te blijven gebruiken. Het tool is ontwikkeld als monitor waarmee leidinggevenden en hun commissarissen/toezichthouders de toekomstbestendigheid van hun organisatie de komende jaren kunnen blijven monitoren.

Hoe past de toekomstbestendigheidsscan in de Straleno Methodiek?

Heb je al eens naar de Straleno aanpak gekeken en ben je benieuwd hoe de toekomstbestendigheidsscan daarin past? De scan is toegespitst op leiders die ondersteuning zoeken bij de eerste stap uit die aanpak: Verkennen van de strategische uitgangspositie.

Wat kan ik doen als ik meer wil weten?

Ben je nieuwsgierig geworden naar wat de toekomstbestendigheidsscan voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met één van de FPSM professionals of laat een bericht achter via de contactpagina. Dan nemen we contact met je op.